"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin, Meslek Ve Branş Seçiminde Yönlendirilmesi Çalışması (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)

ÖZET: Öğrencilerin mezun olana kadar geçirdikleri sürede istenilen performansı gösterebilmeleri, belli bir hedeflerinin olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencileri belli bir alan üzerinde uzmanlaşıp, o uzmanlık alanıyla alakalı meslek seçimi yapmalıdırlar. Genel olarak her konu hakkında uzmanlaşmaları gerçeklikten uzaktır. Bununla birlikte öğrencilerin en önemli sorunlarından ikisi gelecek kaygısı ve mesleki branşlaşmada yaşadıkları kararsızlık olarak görülmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin mesleki branşlaşmada yönlendirilme ve seçim düzeyleri farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Yöntem: Araştırmada yer alan alt problemlerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve tekniklerinden yararlanılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. Yapılan bu araştırmada verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında okuyan birinci ve ikinci sınıf öğrencileri olarak, toplam 230 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmada 230 öğrenci üzerinde yapılan anket çalışmasının verileri kullanılmıştır. Ankette bilgisayar bilimleri ile alakalı öğrencilerin terimlere olan yakınlığı ve yatkınlığı üzerinden sonuçlar üretilmiştir. Bulgular: Anket çalışmaları sonucuna göre 82 Kız öğrenci 148 Erkek öğrenci verileri istatistiki yöntemlerle incelenmiştir. Ankette bilgisayar bilimleri ile alakalı öğrencilerin bilgisayar terimlerine olan yakınlığı üzerinden sonuçlar üretilmiştir. Kişisel Bilgi formları analiz edildiğinde öğrencilerin hangi branşa yakın olduğu gözlemlenmiş ve grafik haline getirilmiştir. Sonuç: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin , dört yılık fakültelere geçiş yapmak isterlerse hangi bölümü okumaları gerektiği ilgi düzeylerine göre yönlendirilmiştir. Direk meslek hayatına atılacak öğrencilerin hangi iş alanında çalışmaları gerektiği başarı düzeylerine ve ilgi duydukları alanlara göre yönlendirilmiştir. Yapılan yönlendirmelerin kişisel başarı düzeylerini etkilediği, yaşları, mezun oldukları liselerin, mesleki seçim ve branşlarının arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.